Eczema, atopic dermatitis

Also known as: Atopic dermatitis