What to do if your child has a fever (Vietnamese)

Khi con bÎ bOEnh thì thÆt không dÍ chút nào. Nhân viên Providence muÓn giúp quš vÎ chæm sóc con ª nÖi thích h®p. M¶t vài loåi bOEnh Çòi hÕi phäi Çi khám bác sï hay ljn bOEnh viOEn. M¶t sÓ bOEnh khác thì có th‹ ch»a trÎ tÓt nhÃt tåi gia.

Dܧi Çây là m¶t sÓ hܧng dÅn sº døng khi con quš vÎ bÎ sÓt. B¶ døng cø bao gÒm:

1. NhiOEt k‰ hiOEn sÓ

2. Acetaminophen (Tylenol®) và

3. Bi‹u ÇÒ liŠu dùng acetaminophen

 

SÓt là gì?

SÓt là nhiOEt Ƕ bình thÜ©ng cûa cÖ th‹ tæng lên. Ÿ phÀn l§n trÈ nhÕ, thân nhiOEt bình thÜ©ng là tØ 97.4 ljn 100.2 Ƕ F (36.3 ljn 37.9 Ƕ C). SÓt có th‹ xäy ra trong th©i gian ng¡n. Ho¥c thÌnh thoäng thì sÓt trª låi lâu hÖn. Khi bÎ sÓt, là cÖ th‹ Çang báo cho hOE miÍn dÎch bi‰t Ç‹ chÓng vi khuÄn và siêu vi. M¥c dù sÓt có rÃt khó chÎu nhÜng th¿c s¿ là nó giúp cÖ th‹ lành bOEnh. Ch»a trÎ sÓt giúp cho trÈ cäm thÃy dÍ chÎu hÖn Ç‹ các em có th‹ uÓng nhiŠu chÃt lÕng và hoåt Ƕng nhiŠu hÖn.

Con quš vÎ có bÎ sÓt không?

ChÌ sÓ Ço nhiOEt Ƕ Çúng së rÃt h»u ích Ç‹ bi‰t con quš vÎ có bÎ sÓt hay không. N‰u nghï r¢ng con mình bÎ sÓt, thì có ba cách Ç‹ bi‰t nhiOEt Ƕ th¿c s¿ cûa trÈ. Quš vÎ có th‹ Ço nhiOEt Ƕ trong miOEng, dܧi cánh tay (nách) hay hÆu môn. Hãy hÕi bác sï xem phÜÖng pháp nào tÓt nhÃt cho quš vÎ. Sau Çây là cách bi‰t nhiOEt Ƕ th¿c s¿ cûa trÈ:

ño nhiOEt Ƕ trong miOEng (tÓt nhÃt cho trÈ l§n và khi em chÎu cho Ço)

1. ñ¥t nhiOEt k‰ dܧi lÜ«i cûa trÈ

2. Yêu cÀu trÈ khép môi låi

3. Gi» yên nhiOEt k‰ cho ljn khi nghe ti‰ng bíp

4. LÃy nhiOEt k‰ ra

5. ñ†c sÓ Ço

6. NhiOEt Ƕ trong miOEng Thông ThÜ©ng là tØ 97.4 ljn 100.2 Ƕ

7. Rºa nhiOEt k‰ b¢ng nܧc xà bông, sau Çó rºa såch trܧc khi cÃt Çi

 

ño nhiOEt Ƕ dܧi cánh tay

1. Gi» cùi chÕ trÈ

2. NhË nhàng nâng cánh tay trÈ lên

3. ñ¥t ÇÀu nhiOEt k‰ vào nách trÈ

4. Nh§ là hai m¥t cûa nhiOEt k‰ phäi ti‰p xúc tr¿c ti‰p v§i da

5. Hå cánh tay xuÓng

6. Gi» yên nhiOEt k‰

7. Ch© cho ljn khi nghe ti‰ng bíp

8. LÃy nhiOEt k‰ ra

9. ñ†c sÓ Ço

 

10. NhiOEt Ƕ dܧi nách thông thÜ©ng là tØ 97.4°F ljn 99.4°F

11. Rºa nhiOEt k‰ b¢ng nܧc xà bông, sau Çó rºa såch trܧc khi cÃt Çi

 

ño nhiOEt Ƕ qua hÆu môn

1. Thoa m¶t ít dÀu trÖn vào ÇÀu nhiOEt k‰

2. ñ¥t trÈ n¢m ngºa trên bŠ m¥t v»ng ch¡c, ho¥c, Ç‹ m¥t trÈ hܧng xuÓng bøng quš vÎ

3. Gi» ch¥t không cho trÈ cº Ƕng

4. N¡m c° chân trÈ và nâng hai chân lên, giÓng nhÜ quš vÎ thay tã vÆy

5. Dùng m¶t tay Ç‹ banh Çít trÈ ra; dùng tay còn låi cÀm nhiOEt k‰

6. NhË nhàng nhét ÇÀu nhiOEt k‰ vào hÆu môn. Không nhét nhiOEt k‰ sâu hÖn ¼ ljn ½ insÖ

7. Gi» yên nhiOEt k‰ cho ljn khi nghe ti‰p bíp

8. Rút nhiOEt k‰ ra

9. ñ†c sÓ Ço

 

10. NhiOEt Ƕ ª hÆu môn thông thÜ©ng là tØ 97.4°F ljn 100.2°F.

11. Rºa nhiOEt k‰ b¢ng nܧc xà bông, sau Çó rºa såch trܧc khi cÃt Çi

 

Nên làm gì n‰u trÈ bÎ sÓt

N‰u thÃy con mình bÎ sÓt, quš vÎ cÀn th¿c hiOEn các bܧc dܧi Çây Ç‹ hå sÓt và giúp con dÍ chÎu hÖn:

Dùng cách thÙc gia truyŠn

Cho trÈ dùng chÃt lÕng. SÓt thÜ©ng lÃy Çi lÜ®ng nܧc cÀn thi‰t khÕi cÖ th‹. N‰u không có Çû nܧc, nhiOEt Ƕ cÖ th‹ së tæng cao hÖn. Cho trÈ dùng nhiŠu chÃt lÕng Ç‹ hå sÓt. Cho trÈ dùng tØng chút ít chÃt lÕng, Ç¥c biOEt n‰u trÈ bÎ khó chÎu bao tº.

 

Bi‰t rõ thân nhiOEt thÆt s¿ cûa trÈ. N‰u con quš vÎ Çû l§n Ç‹ bi‰t ch†n quÀn áo thì hãy Ç‹ trÈ quy‰t ÇÎnh muÓn m¥c ÇÒ gì. N‰u trÈ quá nhÕ không th‹ t¿ ch†n quÀn áo và cÀn gi» Ãm, tìm các dÃu hiOEu thân nhiOEt dÍ nhÆn thÃy. N‰u trÈ ra mÒ hôi hay m¥t ºng ÇÕ lên thì cªi b§t quÀn áo và lÃy mŠn ra. M¥c thêm quÀn áo và Ç¡p mŠn n‰u trÈ bÎ run và trông nh®t nhåt.

T¡m cho trÈ b¢ng nܧc Ãm. ñ‹ trÈ vào bÒn t¡m và t¡m b¢ng nܧc Ãm. N‰u trÈ khó chÎu hay bÎ lånh run thì ngÜng t¡m và ÇÜa ra khÕi bÒn t¡m.

Dùng thuÓc bán t¿ do

Tylenol® (hay thuÓc chung loåi tÜÖng ÇÜÖng, acetaminophen) là thuÓc bán t¿ do có th‹ làm hå sÓt. Chúng tôi có Çính kèm h¶p mÅu thuÓc Tylenol TrÈ Em 160mg/5ml trong tÆp tài liOEu này. Chúng tôi cÛng Çính kèm bi‹u ÇÒ liŠu dùng, chÌ dÅn cách dùng bao nhiêu Tylenol cho con quš vÎ d¿a theo tu°i và cân n¥ng cûa trÈ. N‰u quš vÎ dùng thuÓc bán t¿ do khác thì džc nhãn Ç‹ bi‰t lÜ®ng thuÓc phù h®p cho trÈ. HÕi bác sï hay dÜ®c sï trܧc khi cho con uÓng bÃt cÙ thuÓc nào n‰u trÈ dܧi 2 tu°i.

 

Cho uÓng thuÓc khi trÈ còn thÙc. Không cÀn Çánh thÙc trÈ Çang ngû Ç‹ cho uÓng thuÓc.

Không dùng acetaminophen và ibuprofen. Sai sót xäy ra thÜ©ng hÖn khi dùng cä hai loåi này. ChÌ dùng m¶t loåi trØ khi bác sï yêu cÀu dùng cä hai.

Khi nào nên g†i cho bác sï cûa trÈ

SÓt không gây håi cho trÈ và không Çòi hÕi phäi ch»a trÎ. Tuy nhiên, có nh»ng lúc quš vÎ nên ÇÜa con ljn khám bác sï. Dܧi Çây là m¶t sÓ dÃu hiOEu cÀn chú š Ç‹ xác ÇÎnh có nên khám bác sï hay không:

·         TrÈ dܧi 3 tháng và Ço nhiOEt Ƕ b¢ng hay hÖn 100.2

·         TrÈ ngû li bì (û rÛ và ngû mê) và/ho¥c quÃy khóc hÖn bình thÜ©ng

·         TrÈ bÎ sÓt trong ba ngày hay hÖn

·         TrÈ cÛng bÎ Çau h†ng, Çau tai, Çau bøng, nhÙc ÇÀu, cÙng c°, phát ban hay Çau khi Çi ti‹u

·         TrÈ uÓng ít chÃt lÕng hÖn thÜ©ng lOE và Çi ti‹u ܧt chÜa t§i bÓn mi‰ng tã trong 24 gi© qua ho¥c Çi ti‹u hai lÀn trong lúc thÙc

·         TrÈ thª khó, có hay không có sÓt

 

Quš vÎ không ÇÖn Ƕc. Providence s¤n lòng giúp Ç«

N‰u là h¶i viên ChÜÖng Trình SÙc KhÕe Providence, quš vÎ nên g†i cho ñÜ©ng Dây CÓ VÃn Y T‰ Y Tá Ghi Danh 24 gi© Ç‹ ÇÜ®c chÌ dÅn y t‰ riêng tÜ. SÓ ÇiOEn thoåi ghi ª phía sau thÈ h¶i viên. Khi quš vÎ g†i, nh§ cho bi‰t sÓ h¶i viên ª phía trܧc thÈ h¶i viên.

N‰u quš vÎ không phäi là h¶i viên cûa ChÜÖng Trình SÙc KhÕe Providence, vi‰ng thæm mång lܧi cûa ChÜÖng Trình SÙc KhÕe Providence Ç‹ bi‰t thông tin và chÌ dÅn y t‰ t°ng quát tåi www.providence.org/healthlibrary